• REGULAMIN SKLEPU

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

1. Postanowienia Ogólne.

1.1 Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego INSPO LOOK. 
1,2 Sklep internetowy pod adresem www.inspolook.com (zwany dalej: Sklep internetowy INSPO LOOK Wioletta Pietrzak, prowadzony przez Wiolettę Pietrzak na działalności nierejestrowanej. 

1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:

1) adres pocztowy: Konary 15, 56-160 Wińsko

2) numer telefonu tel.:576153047

3) adres poczty elektronicznej: inspolook03@gmail.com

1.4 Regulamin sklepu zamieszczony jest na stronie internetowej www.inspolook.com i dostępny dla każdego klienta. Jest też udostępniany nieodpłatnie przed zawarciem umowy.  Na żądanie Klienta Regulamin jest także udostępniany w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługuje się Klient (np. pocztą elektroniczną). 

2. DEFINICJE

2.1. Klient – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, 

2.2. Sprzedawca– należy rozumieć Wiolette Pietrzak, prowadzącą działalność nierejestrowaną, Konary15 56-160 Wińsko

2.3. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony pod adresem www.inspolook.com przez INSPO LOOK Wioletta Pietrzak

2.4. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. 

2.5. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym, 

2.6. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną  z 18 lipca 2022r.

2.7. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę, 

2.8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umowy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego. 

2.9. Ustawa o prawach konsumenta - ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287).

2.10  Usłudze elektronicznej – należy przez to rozumieć usługę w rozumieniu Ustawy świadczoną drogą elektroniczną przez Sprzedawcę na rzecz Klienta za pośrednictwem Sklepu

3 Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1. Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Ceny i opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego. 
3.2. Sklep używa kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.3. Do złożenia zamówienia wymagana jest akceptacja regulaminu. 
3.4. Warunkiem technicznym korzystania ze Sklepu jest posiadanie przez Klienta komputera lub innych urządzeń umożliwiających przeglądanie sieci Internet, odpowiedniego oprogramowania (w tym przeglądarki internetowej), dostępu do Internetu oraz aktualnego i czynnego konta poczty elektronicznej.
3.5. Strona Sklepu internetowego INSPO LOOK Wioletta Pietrzak posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

 4 Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienie w sklepie można dokonać za pomocą wypełnienia odpowiedniego formularza na stronie internetowej oraz w wiadomości na portalach społecznościowych.
4.2. Klient w czasie składania zamówienia jest zobowiązany podać prawdziwe dane osobowe. Tj. imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.  
4.3.Zamówienia w Sklepie można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zamówienia składane w soboty, niedziele lub święta mogą być rozpatrywane następnego dnia roboczego.

5 Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie INSPO LOOK Wioletta Pietrzak istnieje możliwość płacenia przelewem na konto bankowe sprzedawcy oraz osobiście w formie gotówki przy odbiorze osobistym. 
5.2. 
Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu  zamówienie jest przekazywane do realizacji. 
5.3.Klient jest zobowiązany do opłacenia zamówienia w ciągu 24h od jego złożenia, wprzeciwnym razie sklep unieważnia zawartą umowę. 

6.Dostawa

6.1.Produkt wysyłany jest na adres wskazany przez Klienta w Formularzu, o ile Strony nie ustalą inaczej.
6.2.Produkt jest dostarczany za pomocą paczkomatów Inpost oraz przy odbiorze osobistym przy wcześniejszym ustaleniu daty odbioru zamówienia. 
6.3. Klient jest informowany o nadaniu towaru wiadomością na podany przez niego adres e-mail. 

7 Reklamacje

7.1.Klient ma prawo zwrócić się do Sprzedawcy z reklamacją przesłaną wiadomością e-mail na korespondencyjny adres poczty elektronicznej Sprzedawcy wskazany w niniejszym Regulaminie. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.
7.2.Produkt musi zawierać metkę oraz nie wykazywać śladów użytkowania. 
7.3. Koszty zwrotu pokrywa klient. 

8. Dane osobowe 

8.1.Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego.

9.Postanowienia końcowe 

9.1. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania z ważnych przyczyn zmian w niniejszym Regulaminie. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie w odpowiednim terminie wskazanym przez Sprzedawcę, nie krótszym jednak niż 7 dni.
9.2.W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności Ustawa oraz KC.
9.3.Wszelaka korespondencja prowadzona jest drogą elektroniczną poprzez meila: inspolook03@gmail.com, portale społecznościowe tj: instagram, facebook.